Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

  •  1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  •  e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 108€ ( κωδικός παραβόλου : 39 ) 
  •  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ*
  •  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
  •  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
  •  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )

-   Μαζί με τα δικαιολογητικά παραδίδεται και η παλιά άδεια οδήγησης.

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται: α) η καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση για επίσκεψη στο ιατρείο του, β) Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης  (ΑΜΚΑ), γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός , τότε αντί για φωτοτυπία ταυτότητας χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας παραμονής.