Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

Αν ο υποψήφιος δεν έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας:

 • 2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ *
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 60€ ( κωδικός παραβόλου : 20 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 48€ ( κωδικός παραβόλου : 32 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2037 )
 • e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2038 ) 

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.

       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 25 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 21 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα άλλης κατηγορίας :

 • 2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ **
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ( pdf )
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( pdf )
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 57,02€  ( κωδικός παραβόλου : 33 )
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2037 ) ***
 • e - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 15€ ( κωδικός παραβόλου : 2038 )

►Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.       

          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

 • 18 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


* Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται: α) η καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση για επίσκεψη στο ιατρείο του, β) Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης  (ΑΜΚΑ), γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.


** Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, απαιτείται φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης.  

*** Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα δικύκλου δεν χρειάζεται το παράβολο με κωδικό 2037.